طاهر اکبرزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ طاهر اکبرزاده
آرشیو وبلاگ
      حقوقی ها (حق به حق دار میرسد)
موضوع پرونده : ابطال سند سجلی نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

 

          شماره پرونده : 640 ـ 83

         موضوع پرونده : ابطال سند سجلی      

          دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 103 حقوقی شهر ارومیه 

         خواهان : ولی 

         خوانده : اداره ثبت و احوال خوی    

دلایل و منضمات دادخواست :  استشهادیه محل ـ شهادت مشهور

  شرح دادخواست :                                                خواسته دعوی غیر مالی است

احتراماً به استحضار عالی میرساند ولی ـ ی قبلاً دارای برادری بنام یوسف بودم که بعد از 1 سال از تولدش فوت مینماید و والدینم بعد از تولد من شناسنامه وی را برای من در نظر می گیرند و همین امر سبب بروز مشکلاتی برای من از لحاظ اجتماعی گردیده است لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و حکم شایسته را دارم.

  ارجاع پرونده  :

به دستور معاونت محترم قضایی پرونده برای رسیدگی به شعبه 103 عمومی خوی ارجاع که به کلاسه فوق ثبت و دادرس دادگاه بشرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

  دستور دادگاه  :

دفتر دقت رسیدگی تعیین و نسخه تا فی دادخواست و ضمائم به اداره ثبت و احوال ارسال و طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند.

  جلسه اول دادرسی  :

به تاریخ 14/10/83 در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است خواهان و نماینده حقوق اداره خوانده هر دو حضور دارند دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود را مشروحاً بیان کنید

اظهار داشتند خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و شهود خود را نیز حاضر نموده ام دادگاه طی برگه ای جداگانه گواهی خواهان را استماع می نماید و همگی به صحت گفته ای خواهان شهادت می دهند در ادامه دادگاه خطاب به نماینده حقوقی اداره خوانده، اظهارات خواهان را شنیدید چه جوابی دارید اعلام می نمائید

با سلام به محضر دادگاه محترم عرایضم را اجمالاً به شرح ذیل معروض می دارم.

1. سند سجلّی مورد دعوی در مورخه 23/1/57 به اظهار پدر خواهان و شهادت دو نفر از گواهان و اعلام تاریخ ولادت 1/6/56 و در اجرای ماده 16 قانون ثبت نزد مامور صلاحیت دار تنظیم و شناسنامه صادر شده است و مدت 23 سال است که خواهان از آن استفاده لذا تحت هیچ شرایطی قابل ابطال نیست.

2. خواهان با الصاق عکس و تعویض شناسنامه و نیز ثبت واقعه ازدواج با استفاده از شناسنامه مذبور تعلق آنها را بعنوان سند هویتی و تابعیتی نسبت به خودش کاملاً به ثبوت رسانده است.

3. گواهان تعرفه ای خواهان همگی از قبل تعلیمی و تلقینی بوده و شهادت آنها قابلیت اسماع نداد لذا با توجه موارد فوق الذکر از محضر عالی تقاضای ردّ دعّوی خواهان را می نمایم.

دادگاه با اعلام ختم جلسه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

  تصمیم دادگاه   :  

ریاست محترم پزشکی قانونی خوی با سلام بدینوسیله آقای ولی ـ ی فرزند محمد جهت تعیین سن واقعی حضوراً معرفی میگردد دستور فرمایید نتیجه را جهت اقدام لازم به این دادگاه ارسال فرمایید.

  نظریه پزشک قانونی :

ریاست محترم شعبه 103 عمومی شهرستان خوی

احتراماً از آقای ولی ـ ی احراز هویت گردیده و معاینه به عمل آمد نامبرده در محدوده سنی 26 الی 27 سالگی قرار دارند.

  جلسه دوم دادرسی

به تاریخ 20/2/84 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه 103 دادگاه عمومی خوی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است خواهان و خوانده حضور ندارند و لایحه ای از طرف آنها واصل نگردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

 

  رای دادگاه :                                                                                                               شماره دادنامه : 154-84        

درخصوص دعوی آقای ولی ـ ی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خوی به خواسته ابطال سند سجلّی بشماره 74 و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 1/6/1357 با توجه به محتویات پرونده مودای دادخواست تقدیمی خواهان و شهود تعرفه شده وی و نظریه پزشکی قانونی خوی که سن واقعی خواهان را در محدوده سنی 26 الی 27 سال اعلام داشته است با ردّ مدافعات غیر موجه نماینده اداره حقوقی وانده دعوی خواهان را وارد و مقرون صحت صحت دانسته و مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت حکم به ابطال سند سجلّی شماره 74 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1/6/1357 با حفظ سایر مندرجات صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر کل استان است.

  در محاکم تجدید نظر :

با تجدید نظر خواهی خوانده دعوی نسبت به دادنامه دادگاه بررسی پرونده به دادگاه تجدید نظر کل استان ارسال که جهت رسیدگی به شعبه چهارم تجدید نظر ارجاع و به کلاسه 1121 ـ 84 ثبت و برای مورخه 12/6/884 تعیین وقت میگردد.

  رای دادگاه :                                                                                                            شماره دادنامه :1332-84

درخصوص اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه اصداری شماره 154 ـ 84 شعبه 103 عمومی شهرستان خوی موضوع پرونده کلاسه 640 ـ 84 که متضمی محکومیت خوانده به ابطال سند سجلّی شماره 74 و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 1/6/1357 می باشد نظر به اینکه اعتراض تجدید نظر خواه با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 ق.آ.م مطابقت ندارد راّی دادگاه بدوی را عیناًتایید می نماید رأی صادره قطعی است

 

  نظرات ()
موضوع پرونده : مطالبه نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

            شماره پرونده : 532 ـ 82

           موضوع پرونده : مطالبه  

           دادگاه رسیدگی کننده :  17 عمومی ارومیه

            خواهان : شمس الدین ـ م  

           خوانده : صلاح الدین 

دلایل و منضمات دادخواست :  فتوکپی مصدق قرارداد ـ  فتوکپی مصدق گواهی کار

  شرح دادخواست :                                      خواسته دعوی مالی و هزینه  دادرسی تودیع شده است

در مورخ 1/4/83 خواهان دعوی دادخواستی به خواسه مطالبه مبلغ /000/100/2 ریال به طرفیت خوانده دعوی به شرح ذیل تسلیم دادگاه می نماید.

احتراماً اینجانب شمس الدین م  دارنده یک دستگاه ماشین کلت می باشم که آقای صلاح الدین خوانده دعوی آن را برای مدتی به منظور سرویس کارکنان شرکت لبنیاتی سحر اجاره کرده بود چند ماه حق و حقوق بنده را داده ولی از آن مبلغ /000/100/2 ریال باقی مانده که با وجود مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع می ورزد لذا از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خواسته فوق را دارم.

   ارجاع پرونده :

بر حسب دستور معاونت محترم قضایی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 17 عمومی ارومیه ارجاع که به کلاسه 532 ـ 82 ثبت و دادرس دادگاه به شرح ذیل ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

دفتر وقت رسیدگی تعیین نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوی ارسال و طرفین به جلسه دعوت گردند.

  جلسه اول دادرسی :

 بتاریخ 3/7/82 در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 532 ـ 83 تحت نظر است.

خواهان و خوانده هر دو در جلسه حضور دارند.نظر به فراهم بودن مقدمات رسیدگی خواهان اظهار داشت خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /000/100/2 ریال از بابت حق سرویس دهی کارخانه لبنیاتی سحر می باشد که از پرداخت آن امتناع می ورزند. خوانده در مقابل اظهار داشت اینجانب طبق قرارداد منعقده در مورخ 8/7/81 در شرکت لبنیاتی سحر به عنوان پیمان کار مشغول کار بودم که فتوکپی قرارداد نیز به پیوست تقدیم می باشد و طبق بند 4 قرارداد کلیه هزینه های کارخانه به عهده کارفرما بوده است در ضمن در آن زمان مدیرعامل شرکت آقای داریوش ـ ح  بوده است و از طرف بنده نیز هیچ قراردادی با خواهان نبسته ام و ایشان را نیز من به کارخانه دعوت نکرده ام.

دادگاه با اعلام ختم جلسه به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

 

    قرار دادگاه :

با التفات به اظهارات و مدافعات خواهان در جلسه رسیدگی که برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد جسته است لذا دادگاه با استناد به مقررات ق.آ.دا.م  قرار استماع گواهی گواهان را صادر می نماید لذا مقررات دفتر با تعیین وقت رسیدگی نزدیک متداعیین به جلسه دادگاه دعوت و در اخطاریه به خواهان قید گردد گواهان خود را در جلسه حاضر نماید.

   جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 17/9/82 در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی رئیس شعبه تشکیل و تحت نظر است خوانده با وجود ابلاغ وقت حضور ندارند خواهان حضور دارند و اعلام می دارند شهود خود را حاضر نموده است دادگاه به شرح برگ جداگانه با تفهیم مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ به گواهان اظهارات آنان را استماع و پس از بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

   رای دادگاه :                                                                                                           شماره دادنامه :  1918 ـ82

در خصوص دعوی آقای شمس الدین م  به طرفیت آقای صلاح الدین ح   به خواسته مطالبه مبلغ /000/100/2 ریال وجه از بابت سرویس دهی به شرکت لبنیاتی سحر به استناد یک برگ رسید گواهی کار به شماره 25/82 مورخ 1/4/82 با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل گواهی کار صدرالذکر که دلالت بر انتقال زمه خوانده دارد و اظهارات مشهود تعرفه شده در مقابل خوانده دفاع موثری ننموده دلیلی بر برائت زمّه خود را ارائه نداده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد شخیص داده و مستنداً به ماده 198 ق.آ.را.مدنی و مواد 514  و 515 ق.م. حکم به محکومیت خوانده به مبلغ خواسته را در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و قطعی است.

   در محاکم تجدید نظر :

دادنامه در مورخ 29/1/83 به خوانده ابلاغ  نامبرده در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست تجدید نظرخواهی خود را به دفتـر کل شعب تشخیص دیوان عالـی کشـور تقدیم که به کلاسـه 4414 ـ 19/2/83 ثبت و برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان ارجاع می گردد.

  جلسه رسیدگی :

به تاریخ 14/1/84 جلسه رسیدگی دیوان به تصدی امضاء کنندگان جلسه تشکیل و پرونده تحت نظر است.پس از مطالعه پرونده با وصول گزارشی دفتر لایحه اعتراض تجدید نظرخواه به هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای مهدی ا  عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به درخواست مطرح شده مشاوره نموده و با نظر اکثریت چنین رأی می دهد.

   رای دیوان عالی کشور:                                                                                       شماره دادنامه : 448 ـ 84

 اعتراضات تجدید نظرخواه مالاً وارد و موجه است زیرا حسب اوراق و محتویات پرونده خواهان بدوی رانده شرکت بوده که بابت کارکرد در شرکت به عنوان سرویس دهی به کارکنان در مقام مطالبه مبلغ خواسته برآمده است و خوانده را طرف دعوی قرار داده است در صورتی که نامبرده برای شرکت کار کرده است نه برای خوانده بنابراین رأی صادره از دادگاه بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ خواسته به لحاظ آن که دعوی متوجه وی نیست مخدوش تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض رأی معترض علیه و به تجویز قسمت اخیر ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.

  نظرات ()
موضوع پرونده : تامین خواسته نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

            شماره پرونده : 266 ـ 84

           موضوع پرونده : تامین خواسته   

              د ادگاه رسیدگی کننده : شعبه 24 شورای حل اختلاف

              خواهان : جهان ـ ع   

              خوانده : سعید ـ ک ، قربان ـ ک  

دلایل و منضمات دادخواست :  تصویر مصدق چک برگشتی ـ  تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت

   شرح دادخواست :                                 خواسته دعوی غیر مالی است

توضیحاً به استحضار عالی می رساند خواندگان دعوی 1. آقای سعید ـ ک صادر کننده 2. قربانـک ظهر نویس مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره 841537 به مبلغ /000/500/8 ریال به عهده بانک رفاه شعبه مرکزی ارومیه در وجه اینجانب نموده اند که با مراجعه به بانک به علت عدم موجودی برگشت خورده است. حالیه با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اصل خواسته و صدور قرار فوری تأمین خواسته برای توقیف اموال خواندگان مورد استدعاست.

   ارجاع پرونده :

دادخواست توسط مسئول ارجاع جهت رسیدگی به شعبه24 شورای حل اختلاف ارجاع که به کلاسه 266 ـ84ثبت میگردد.

   جلسه اول دادرسی :

 به تاریخ 2/6/84 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه 24 شورای حل اختلاف تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. شورا با بررسی درخواست خواهان و اسناد و مدارک تقدیمی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

   رای شورا :

در خصوص دادخواست تقدیمی عزیز زارع به طرفیت خواندگان دعوی آقایان سعید و قربان هر دو کسرمافی الهی مبنی بر مطالبه وجوه یک فقره چک برگشتی به شماره 8415377 به عهده بانک رفاه شعبه مرکزی به مبلغ /000/500/8 ریال نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقدیمی تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را از اموال بلا معارض خواندگان را نموده است توجهاً به این که مدارک دعوی خواهان سند رسمی می باشد لذا مستنداً به مواد 108 و 113 ق.آ.را. مدنی قرار تأمین و توقیف اموال بلامعارض خواندگان معادل مبلغ /000/500/8 ریال چک فوق الذکر صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف ده روز قابل اعتراض در این شوراء و سپس قابل اجرا می باشد.

 

 

   در اجرای احکام :

پس از تسلیم دادنامه تأمین خواسته به معاونت محترم قضایی بر حسب دستور پرونده جهت توقیف اموال بلامعارض خواندگان به اداره اجرای احکام مدنی ارسال که خواهان با معرفی یک خط تلفن همراه به شماره 29143921062 متعلق به خوانده ردیف دوم تقاضای صدور دستور توقیف می نماید که دایره محترم اجرای احکام به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.

  قرار تامین خواسته :

ریاست محترم مخابرات شهرستان مرند

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائید طبق دادنامه شماره 257 ـ 84 صادره از شعبه 24 شورای حل اختلاف ارومیه چنانچه سند خط تلفن همراه به شماره 09143921063 به نام آقای حاج قربان ـ ک باشد در قبال مبلغ /000/500/8 ریال بدهی قطع ارتباط نموده و مانع نقل و انتقال گردیده و نتیجه را به این دایره اعلام فرمائید.

و اعلام می دارد.

  نظرات ()
موضوع پرونده : اثبات مالکیت نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                                                                                                                                                                           

                       

              شماره پرونده : 2187-83

             موضوع پرونده : اثبات مالکیت

              دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ششم عمومی پلدشت 

              خواهان : ظریف

              خوانده : جعفر-  عظیم

دلایل و منضمات دادخواست : فتوکپی مصدق مبایعه نامه ـ استشهادیه محلی ـ عندالزوم جلب نظر کارشناسی

 

 شرح دادخواست :                                          دعوی مالی است و هزینه آن تودیع شده است                    

احتراماً به استحضار می رساند اینجانب ظریف ـ ف طبق مبایعه نامه عادی مه فتوکپی آن تقدیم است مبادرت به خرید یک باب منزل مسکونی از خوانده ردیف اول نموده ام و پول آن را نیز نقداً پرداخت کرده ام لیکن بعداً منزل دیگری را که مجاور حیاط مسکونی اینجانب قرار داشت خوانده ردیف دوم فروخته است که بعداً معلوم گردید علاوه بر این که دیوار متعلق به بنده را به مشارالیه فروخته با محاسبات انجام گرفته مشخص شد حیاط مورد معامله سه متر کسری دارد و حال از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت در مورد دیوار و الزام خوانده به استراد مبلغی بابت کسری مقدار فوق الذکر مورد استدعاست.

  ارجاع پرونده   :

بر حسب دستور ریاست محترم دادگستری موضوع جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی پلدشت ارجاع که به کلاسه 2187- 83 ثبت و دادرسی دادگاه به شرح ظهر دادخواست صدور دستور ذیل را می نمایم .

  دستور دادگاه  :

دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان ابلاغ و طرفین به جلسه دعوت شوند .

 

  جلسه اول دادرسی :

به تاریخ 26/1/83 در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.خواهان حضور دارند خواندگان علیرغم ابلاغ واقعی حضور ندارند و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه خطاب به خواهان:خواسته خود را مشروحاً بیان نمائید. اظهار می دارند خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است.

اینجانب یک باب حیاط مسکونی را از خوانده ردیف اول خریداری کرده ام که دیوار نداشت قرار شد که وی آن را بسازد و چون خیلی در این مورد به وی رجوع کردم سرانجام گفت خودت دیوار را بنا کن و از آن تو باشد من نیز با هزینه خود آن را ساختم ولی بعداً وقتی حیاط مجاور ساختمان من را به خوانده ردیف دوم معامله کرد و دیوار را نیز فروخته است. اینک تقاضای اثبات مالکیت دیوار احداثی به نفع اینجانب و نیز تقاضای استراد مبلغی بابت سه متر کسری حیاط مورد معامله مورد تقاضاست.

دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

 

   تصمیم دادگاه :

دفتر نظر به اظهارات کلی خواهان و ضرورت حضور خواندگان و دفاع در قبال دعوا موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقررات دفتر رسیدگی تجدید و طرفین به جلسه دعوت گردند.

  جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 1/7/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه ششم دادگاه عمومی پلدشت به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. خواهان و خواندگان حضور دارند دادگاه اظهارات خواهان را که قبلاً مرقوم گردیده استماع می نماید و همچنین خواهان اظهار می کند برای اثبات ادعای خود شاهد دارد.

دادگاه سپس خطاب به خواندگان : اظهارات خواهان به شما تفهیم و قرائت گردید. چه دفاعی دارید ؟ خوانده ردیف اول اعلام داشتند اولاً زمین مذکور بدون متراژ و به صورت کلی معامله گردیده و خواهان به همان صورت آن را خریده است پس در نتیجه ادعای کسری در این خصوص بی مورد است.و اما در مورد ادعای مالکیت خواهان به دیوار باید عرض شود  بابت آن من به وی زمین دادم و قرار شد به جای آن نامبرده دیوار را برای من درست کند و برادرش محمد شاهد قضیه است. او را احضار نمائید هر چه بگوید مورد قبول من است.

دادگاه خطاب به خوانده ردیف دوم اگر دفاعی دارید بیان کنید. اظهار داشتند من زمین را از آقای جعفر خریدم و در موقع معامله در مورد دیوار از وی سئوال کردم گفت دیوار متعلق به خودم است من بابت آن به آقای ظریف زمین داده ام و دیگر اطلاعی ندارم.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

  قرار دادگاه :

دفتر با توجه به اینکه خواهان در اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد جسته لذا قرار استماع شهادت شهود را اعلام می نماید. مقررات وقت رسیدگی تعیین و طرفین جهت رسیدگی به جلسه دعوت گردند و ضمناً در اخطاریه خواهان قید گردد در موعد مقرر شهود خود را حاضر نماید.

  جلسه سوم دادرسی :

به تاریخ 14/2/84 در وقت مقرر جلسه دادگاه عمومی پلدشت به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است.

خواهان حضور دارند و خواندگان با وجود ابلاغ واقعی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز از طرف ایشان واصل نگردیده است.          

خواهان اعلام می دارد به علت در سفر بودن شهود نتوانستم آنها را حاضر نمایم لذا طبق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را می نمایم.

دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

    رای دادگاه  :                                                                                                           شماره دادنامه : 277 -84

در خصوص دادخواست آقای ظریف به طرفیت خواندگان 1.جعفرـم و 2. عظیم ـ پ به خواسته تقاضای اثبات مالکیت یک باب دیوار منزل مسکونی و استراد مبلغی بابت سه متر کسری متراژ حیاط مورد معامله به مبلغ /000/000/200  ریال و تغییر نحوه خواسته در مرحله اول دادرسی به خواسته اثبات مالکیت دیوار احداثی از ناحیه مشارالیه و استراد 3 متر زمین مورد معامله نظر به اینکه اقرار خواهان ملک موصوف به شرط مقدار معین مورد بیع واقع نگردیده و شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی طرفین نبوده است لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد.

و در خصوص متهم دیگر دعوی خواهان به خواسته اثبات مالکیت دیوار احداثی نظر به این که خوانده در قبال واگذاری زمین جهت عریض شدن کوچه متعلق به خواهان و به تقاضای مشارالیه بوده که واگذاری زمین به خواهان از ناحیه خوانده به صورت بلاعوض بوده و مورد قبول وی گردیده و توجهاً به اینکه از ناحیه خواهان دلیل دیگری که مثبت ادعای او باشد ابراز نگردیده است لذا دادگاه با وارد و ثابت دانستن دفاعیات خوانده دعوی ادعای خواهان غیر ثابت تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

 

  نظرات ()
موضوع پرونده : تصرف عدوانی و تخریب نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

          شماره پرونده : 1787-81

          موضوع پرونده : تصرف عدوانی و تخریب

          دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 4   دادگاه عمومی میاندوآب

         خواهان : اداره منابع طبیعی

         خوانده : حسین

دلایل و منضمات دادخواست : 1. گزارش مامورین منابع طبیعی 2. تحقیقات مقدماتی  

 شرح دادخواست :                                         خواسته دعوی غیر مالی است

با سلام احتراماً به استحضار می رساند علیرغم محکومیت آقای حسین ک ساکن روستای جعفر اباد به مجازات قانونی به موجب حکم شماره 1641/4- 75 موضوع پرونده کیفری 1611/ 4 ع -75 مجدداً مبادرت به تصرف و تخریب محل مورد تصرف و تخریب قبلی به مقدار5/1 هکتار گردیده است . مع الوصف ضمن تقدیم گزارش مامورین و عطف توجه عالی به مدارک و دلایل مضبوطه در پرونده فوق الشعار و امعان نظر به مفاد ماده 48 قانون مجازات اسلامی به عنوان تکرار جرم و با استناد به ماده 693 قانون تعزیرات مبنی بر دخالت در محکوم به و تبصره ذیل ماده 690 قانون فوق رسیدگی خارج از نوبت خواهشمند است دستور فرماید ضمن توقیف عملیات تخریب ،متهم نسبت به اتهام و رسیدگی و حکم شایسته صادر فرماید.

 

  ارجاع پرونده   :

بر حسب دستور معاونت قضای پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم عمومی میاندو آب ارجاع که به کلاسه 1787-84 ثبت و دارسی دادگاه به شرح ذیل ظهر شگوائیه صدور دستور نماید .

 

  دستور دادگاه  :

دفتر عین شکوائیه جهت اقدام و تکمیل تحقیقات مقدماتی به پاسگاه انتظامی مربوطه اعاده گردد.

 

  تحقیقات مقدماتی :

با ایصال شکوائیه  توسط شاکی به پاسگاه انتظامی چلیک در خصوص موضوع از طرفین تحقیق و به شرح ذیل مبادرت به تنظیم گزارش می نمایند ریاست محترم شعبه چهار م داگاه عمومی میاندوآب احتراماً عطف به دستور مورخ 30/10/81 به استحضار عالی می رساند نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی طی تسلیم یک برگ شکوائیه مرجوعی در خصوص تصرف عدوانی تخریب علیه آقای حسین ک ساکن روستای جعفر اباد به شرح ذیل تحقیق و نتیجه بعرض می رساند عندالزوم از شاکی به هویت مرجعلی م نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی شهرستان میاندو آب تحقیق که اظهار داشتند حسین ک که به سبب تصرف و تخریب 5/1 هکتار از اراضی منابع طبیعی شاکی می باشم ضمناً اظهار داشتند قبلاً طی حکم شماره 1641-70 در پرونده کلاسه 1218/ 4/ ع -75 رفع تجاوز گردیده بود که نامبرده مجدداًاقدام به تصرف و تخریب نموده است از متشاکی به هویت حسین ک باز جویی که اظهار داشتند من هیچگونه زمین را تصرف نکرده ام و کاشت ننموده ام و زمین مذکور بصورت بایر بوده است .

حال با عنایت به مراتب فوق پرونده به همراه متهم جهت هر گونه اقدام به حضور عالی دلالت می گردد .

 

  جلسه اول دادرسی :

به تاریخ 22/3/81 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه 1787-81 تحت نظر قراردارد دادگاه شعبه چهارم میاندو آب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.

دادگاه خطاب به نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی شکایت خود را مشروحاً بیان کنید. اظهار داشتند آقای حسین ک اقدام به دخالت در محکوم به نموده بدین شرح که نامبرده علیرغم محکومیت کیفری در پرونده کلاسه 1618 /4/- ع به رفع تصرف از مقدار 5/1 هکتار مراتع ملی که بعد جز قطعیت یافتن حکم به شماره 1641-75 برابر اجرائیه شماره 76/107-78صورتجاسه رفع تجاوز مورخ 27/4/78 به مرحله اجرا در آمده مجدداً اقدام به تخریب و تصرف مقدار 5/1هکتار از مراتع مذکور نموده است لذا از محضر عالی تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور دستور توقیف عملیات متهم و محکومیت نامبرده مورد استعدعاست .

دادگاه خطاب به متهم ضمن تفهیم تبصره و مفاد ماده 129 ق.دا.ک اتهام شما دایر به تصرف عدوانی و تخریب 5/1 هکتار از اراضی منابع طبیعی است چه دفاعی دارید اعلام داشت من اتهام را قبول ندارم و زمین مورد ادعا رفع تصرف ننموده ام ولی نسبت به حکم صادره اعتراض نموده ام . دادگاه خطاب به نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی اظهارات مشتکی عنه مبنی بر عدم تصرف مجدد قرائت شد چه می گویید.

اظهار می دارند ایشان دروغ می گویند مامورین منابع طبیعی که جزو ضابطین دادگستری می باشند در گشت زنی مورخ 7/1/81 بزهکاری نامبرده را کشف نموده اند که صورتجلسه مشاهدات آنها پیوست شکوائیه تسلیمی است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ،ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

 

   تصمیم دادگاه :

پرونده عینناً به پاسگاه اعاده گردیده لازم است جناب آقای مهندس عباسی به عنوان کارشناس پس از مطالعه پرونده در معیت طرفین به محل مربوطه عزیمت و با بررسی محل اعلام نمایند که آیا بعد از رفع تصرف از سوی اجرای احکام دادگستری متهم مجدداً نسبت به محل مورد نظر تصرقی داشته است یا خیر و در صورت مثبت بودن نحوه آن را برآورد نموده و به این مرجع اعلام نمایند .

 در محاکم تجدید نظر

با تجدید نظر خواهی خوانده به دادنامه اصداری به دستور دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر کل استان ارسال که به دستور ریاست محترم دادگستری به شعبه چهارم تجدید نظر ارجاع که به کلاسه 701-84 ثبت و برای مورخ 27/6/84 تعیین وقت می گردد .

 جلسه دادرسی :

به تاریخ 27/6/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان به تصدی امضاء کنندگان زیل پرونده تشکیل و پرونده کلاسه 701-84 تحت نظر است دادگاه با بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به اصداری دای می نماید .

   رای دادگاه  :                                                                                                              شماره دادنامه : 552 ـ84

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حسین ک نسبت به دادنامه شماره 561-81 موضوع پرونده کلاسه 1787-81 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی میاندوآب که متضمن محکومیت تجید نظر خواه به مبلغ 000/000/1 ریال جزای نقدی در حق دولت به سبب تخریب و تصرف عدوانی 5/1 هکتار از مراتع منابع طبیعی می باشد نظر به اینکه در این مرحله رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مدللی از سوی تجدید نظر خواه بعمل نیامده و با توجه به صحت مبانی استدلال و مراعات قواعد دادرسی موجبی برای نقض دادنامه بدوی وجود ندارد لذا مستنداً به ماده 358 قانون مجازات اسلامی اعتراض نامبرده مردود و دادنامه عیناً تائید می گردد .

 

 

 

  نظرات ()
موضوع پرونده : مطالبه نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                       

شماره پرونده : 1171 ـ 82

موضوع پرونده : مطالبه

دادگاه رسیدگی کننده :  105 جزائی ارومیه (21 ع/س) 

خواهان : سجاد ـ ا

خوانده : جعفر ـ ن

دلایل و منضمات دادخواست : شهادت شهود

شرح دادخواست :                                     خواسته دعوی مالی و هزینه  دادرسی تودیع شده است

ریاست محترم دادگاه عمومی ارومیه با سلام احتراماً به شرف عرض مبارک می رساند که اینجانب خواهان دعوی مبلغ /000/000/95 ریال نقداً و فی المجلس  به خوانده جهت سرمایه گذاری در امر دامداری پرداخت نمودم که با آن کار نموده و سود حاصله متعلق به بنده را پرداخت  نماید متأسفانه بعد از گذشت مدت مدیدی از این جریان علاوه بر آن که هیچگونه سودی ندادند از مبلغ فوق 000/000/43 تومان آن را برگردانده ولی هنوز مبلغ 000/200/52 تومان آن باقی مانده است که از پرداخت آن در وجه اینجانب امتناع می ورزند لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/52 ریال مورد استدعاست.

ارجاع پرونده :

با دستور معاونت محترم قضایی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 105 جزایی ارومیه ارجاع که به کلاسه فوق ثبت و دادرس دادگاه به شرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

دستور دادگاه :

دفتر مقرر است وقت رسیدگی تعیین کرده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم پرونده به خوانده دعوی ارسال و طرفین به جلسه دادرسی دعوت شوند در ثانی به خواهان اخطار گردد شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند.

جلسه اول دادرسی :

 به تاریخ 12/5/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه 21 عمومی سابق به تصدی قاضی مربوطه تشکیل پرونده کلاسه 1171 ـ 82 تحت نظر است آقای قدرت الله مهرنوش به وکالت از طرف خواهان در جلسه دادگاه حاضر است و خوانده نیز حضور دارند.

دادگاه خطاب به وکیل خواهان خواسته خود را مشروحاً بیان نماید ، اظهار می دارد.

 با سلام

 خدمت ریاست محترم دادگاه همانگونه که مستحضرید موکل اینجانب در سال 81 طی قراردادی که شفاهاً با خوانده دعوی داشته اند 000/000/95 ریال به خوانده پرداخت نمود ه و مقرر شده که خوانده در امر دامداری بکار گرفته و از سود حاصله  آن به خوانده تعلق گیرد و مابقی با اصل پول به موکل برگردانده شود.

که در این رابطه 000/000/43 ریال از اصل پول عودت داده شده  ولی نامبرده از استرداد مابقی مبلغ پرداختی یعنی مبلغ 000/000/52 ریال و سود حاصله در حق موکل اینجانب امتناع می ورزد و برای اثبات ادعای خود شهود داریم که در صورت نیاز در محضر دادگاه حاضر خواهم کرد .

دادگاه خطاب به خوانده اظهارات وکیل خواهان را شنیدید چه جوابی دارید. اعلام نمود خوانده دعوی که با برادرم کریم آشنابود . یک روز به ده ماآمد ند و خوانده گفت من می خواهم تعدادی گوسفند و گوساله خریداری نمایم . تو در طویله خودت از آن ها نگهداری کن وقتی که فربه شدند می فروشیم و از سود حاصله 000/500/1 تومان به تو می دهیم من قبول کردم . که به تدریج خودش با وانت آمده و گوسفند ان را برای فروش با خود برد و تا کنون نیز نه تنها مبلغ مورد توافق را به من نداده بلکه الآن با شکایت کردن می خواهد به نا حق از من پول بگیرد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

تصمیم دادگاه :

دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین و طرفین به جلسه دادرسی دعوت گردند و در اخطاریه خواهان قید گردد شهود خود را برای اخذ توضیح و ادای شهادت در جلسه حاضر نمایند.

جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 3/9/1383 جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده  ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است  وکیل خواهان و خوانده حضور دارند. خواهان شهود خود را در جلسه حاضر نموده است وکیل خواهان اظهار می دارد مطالبم به شرح دادخواست تقدیمی است و شهود خود را حاضر نموده ام  و دادگاه طی برگه های جداگانه از شهود تحقیق و اخذ شهادت می نماید. سه  نفر از شهود به نامهای نادر، اکبر و عادل هرسه ایمانی اعلام مینماید در سال 82 آقای سجاد به همراه فرد دیگری به نام کریم برای خرید گوسفند  به ما مراجعه کردند و آقای سجاد 000/500/3 ریال پول نقد به ما داد و سپس گوسفندان را سوار وانت کردند و آنگونه که صححبت می کردند قرار بود برادر آقای کریم از آنها در طویله خود نگهداری و در سود حاصله سهیم باشند و این که آیا آقای سجاد پولش را گرفته یا نه خبر نداریم.

شهود دیگر موسوم به غلام رضا اعلام نمودم  من خودم از آقای کریم شنیدم که می گفت من از گوسفندان آقای سجاد چند راس را فروختم و پولش را خودم برداشتم ولی از ادای شهادت امتناع ورزید وکیل خواهان در مقام دفاع و رد دعوی اعلام می نماید با سلام احتراماً به استحضار دادگاه می رساند خواهان فقط با موکلم توافق نموده اند که خود خواهان گوسفند خریداری و جهت پرورش در اختیار موکلم قرار دهد و در آخر در سودش سهیم شوند لذا خواهان هیچ دلیلی به پرداخت وجه نقد به موکلم ارائه نداده و شهود وی نیز تنها به خرید گوسفند به مبلغ 000/500/3 ریال توسط خود خواهان شهادت داده اند و لاغیر. بنابراین ادعای وی واهی و بی اساس است.

دادگاه با کافی دانستن رسیدگی ختم جلسه را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

 رای دادگاه :                                                                                                                          شماره دادنامه :  66 ـ11/2/84

خواسته خواهان سجاد ـ ا به طرفیت جعفر ـ ن عبارت است از الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/52 ریال با احتساب هزینه های دادرسی که اسناد خویش شهادت شهود قرار داده اند خواهان توضیح داد که 95 میلیون ریال به خواندگان جهت سرمایه گذاری در امر دامداری پرداخت کردم بعد از گذشت مدتی علاوه بر اینکه نامبرده سودی به من پرداخت نکرده بلکه از اصل مبلغ هم 43 میلیون ریال آن را مسترد کرده اند و الباقی مورد استدعاست از شهود به نامهای عادل و اکبر و  نادر تحقیق که به طور خلاصه اظهار کردند که خواهان خود گوسفند خریداری و جهت نگهداری آنها را به کریم داده و از مابقی حساب و کتاب ایشان اطلاعی ندارند. غلامرضا سالاری از اتیان سوگند امتناع نمود پس جهت احراز واقعه قرار تحقیق ملی صادره و اجرا شده. خوانده در مقام دفاع دعوی خواهان را تکذیب و اظهار کرده اند من چوپان هستم. یکسال تمام طویله و نیروی خودم و خانواده ام را صرف نگهداری گوسفندان وی کردم ولی حق مرا پرداخت نکرده است. او با برادرم کریم ارتباط داشت و به اتفاق او گوسفندان را آورد و در آخر سال خودش آمد و گوسفندان را بار کرده و با خود برد. وکیل خوانده هم در مقام دعوی خواهان ادعا نموده اند که خواهان با خوانده توافق نموده اند که با هزینه خودش تعدادی گوسفند خریداری و جهت نگهداری در اختیار موکل من قرار دهد که بعد از پرورش در سود حاصله با هم شریک باشند لذا نظر به مراتب فوق نه خواهان دلیلی به پردخت پول نقد به موکل اینجانب ارائه داده و نه شهود وی به این موضوع شهادت دادند بلکه شهود وی تنها به خرید گوسفند به مبلغ 000/500/3 ریال توسط خود خواهان از ایشان شهادت داده اند پس دعوی ایشان محکوم به رد است لذا دادگاه دعوی مطروحه را به لحاظ فقدان ادله کافی و اثناتی غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان است .

 

در محاکم تجدید نظر :

با اعتراض وکیل خواهان نسبت به دادنامه صادره پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال که بر حسب دستور به منظور رسیدگی به شعبه چهارم تجدید نظر ارجاع که به کلاسه 1221 ـ 84 ثبت و برای مورخ 21/4/84 تعیین وقت می گردد.

 رای دادگاه :                                                                                                                             شماره دادنامه : 127 ـ 84

 درخصوص تجدیـد نظرخواهـی آقای قدرت الله مهـرنوش به وکالت از طـرف آقای سجاد ـ ا نسبت به دادنامـه شمـاره 66 ـ 11/2/84 صادره از شعبه 105 جرای ارومیه که متضمن بی حقی خواهان دعوی در مطالبه مبلغ 43 میلیون ریال از آقای جعفر ن خوانده دعوی می باشد نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مدللی از سوی تجدید نظر خواه بعمل نیامده و با توجه به صحت مبانی استدلال و مراعات قواعد دادرسی موجبی برای نقض دادنامه بدوی وجود ندارد .

مستنداً به ماده 358 ق.را. مدنی اعتراض مردود و دادنامه عیناً تایید می گردد.

 

پرونده بیش از این حکایت ندارد.

  نظرات ()
موضوع پرونده : اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                       

شماره پرونده : 1047ـ 83

موضوع پرونده : اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی  

دادگاه رسیدگی کننده :

خواهان : فرزین    

خوانده : محمد

دلایل و منضمات دادخواست :  1. فتوکپی مصدق قرارداد عادی 2. اظهار نامه رسمی

شرح دادخواست :                                     خواسته دعوی مالی است و هزینه دادرسی تودیع شده است

احتراماً به استحضار عالی میرساند خوانده دعوی طبق قراردادی که فتوکپی آن تقدیم است دو دستگاه کامپیوتر با برخی از لوازم جانبی از اینجانب خریداری و از بابت ثمن معامله مقرر میگردد بعد از یک هفته آن را به این جانب پرداخت نماید ولی متاسفانه نامبرده با وجود مراجعات مکرر تعهد خود را در این زمینه عمل ننموده است لذا با تقدیم دادخواست از محضر عالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق مورد استدعاست

ارجاع پرونده   :

پرونده به دستور معاونت محترم قضایی به منظور رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع که به کلاسه         1047 ـ 83 ثبت و دادرس دادگاه به شرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

دستور دادگاه :

دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم به خوانده ارسال و طرفین به جلسه رسیدگی دعوت شوند.

جلسه اول رسیدگی :

به تاریخ 26/5/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه دوم دادگاه عمومی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 1047 ـ 83 تحت نظر است خواهان در جلسه حضور دارند خوانده به وجود ابلاغ قانونی در جلسه حضور ندارد و لایحه ای نیز از طرف وی واصل نگردیده است دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود ر مشروحاً بیان کنید.

اظهار می دارد خوانده دعوی در مورخه 3/2/83 به مغازه من مراجعه و از من دو دستگاه کامپیوتر خریداری نمود و چون از آشنایان بود طبق قرارداد مقرر گردید بعد از یکهفته پول آن را پرداخت نماید ولی اکنون با گذشت قریب به 4 ماه هنوز پول آن را نپرداخته و هر دفعه به بهانه ای از زیر بار آن شانه خالی می کند اکنون تقاضای رسیدگی دارم.

دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.

دفتر نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص نیازمند استماع اظهارات خوانده می باشد مقرر است وقت رسیدگی تعیین و در اختاریه خوانده قید گردد که در صورت عدم حضور دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد.

 

 

جلسه دوم دادرسی:

به تاریخ 8/9/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی از شعبه دوم دادگاه عمومی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است طرفین دعوی هر دو حضور دارند دادگاه خطاب خواهان اظهارات وی را که قبلاً مرقوم گردیده استماع می نماید خواهان اعلام می دارد خواسته ام همان است که در دادخواست و جلسه اول ذکر کرده ام.

دادگاه خطاب به خوانده، خواسته خواهان را شنیدید چه دفاعی دارید :

اظهار داشتند اظهارات وی را قبول دارم ولی چون این روزها از لحاظ مالی شدیداً در مضیقه می باشم تقاضای مهلت میکنم تا پول وی را بپردازم.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

 

رای دادگاه  :                                                                                                                             شماره دادنامه : 221ـ84

درخصوص دعوی آقای فرزین ـ ش به طرفیت آقای محمد ـ ا  بخواسته مطالبه مبلغ 000/000/12 ریال از بابت ثمن دو دستگاه کامپیوتر فروخته شده به خوانده دعوی نظر به اظهارات خواهان در دادخواست تسلیمی و جلسات رسیدگی و جود قرار داد عادی فی مابین ـ و اعتراف و اقرار خوانده مبنی بر بدهکار بودن خویش دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداٌ به موارد 198 و 303 ق.دا.مدنی خوانده را به تأدیه مبلغ 000/000/12 ریال در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر است دادگاه در مورخه 21/10/83 به خواهان و در مورخه 16/10/83 به خوانده ابلاغ گردیده است.

 

در اجرای احکام  :  

پس از قطعیت دادنامه در مورخه 6/11/83 خواهان درخواستی را تقدیم دادگاه نموده و اجرای مداول دادنامه را خواستار میشود که در این رابطه پرونده اجرائی تشکیل و برگه اجرائیه صادر گردیده و در مورخه 8/12/83 جهت اجرای مفاد آن به خوانده ابلاغ میگردد که بعلت عدم اجرای مفاد اجرائیه از سوی خوانده خواهان درخواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به خوانده را مینماید که در این رابطه دستور بازداشت محکوم علیه صادر و پس از دستگیری روانه زندان میگردد که بعد از گذشت یکماه با پرداخت مبلغ محکوم به و نیم عشر دولتی هزینه اجرائیه دادگستری نامبرده از زندان آزاد میگردد.

 

  نظرات ()
موضوع پرونده : الزام به تنظیم سند رسمی نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                                       

                       

شماره پرونده : 1031ـ 83

موضوع پرونده : الزام به تنظیم سند رسمی  

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 2 عمومی ارومیه

خواهان : فرزین    

خوانده : مجید

دلایل و منضمات دادخواست :  1. فتوکپی مصدق قرارداد

شرح دادخواست :                                     خواسته پرونده مالی است و هزینه دادرسی تودیع شده است

احتراماً به استحضار میرساند اینجانب فرزین ـ آ مطابق قرارداد پیوستی دادخواست در سال 82 مبارت به خرید یک خط تلفن همراه به شماره 09143459351 از خوانده دعوی آقای مجید ـ ج به صورت قسطی به مبلغ /000/500/12 ریال نموده که از این مبلغ /000/500/7 ریال آن را نقداً و فی  المجلس و ما بقی را طی هفت قسط پرداخت نموده ام که رسیدهای اقساط نیز ضمیم دادخواست است متاسفانه نامبرده با وجود مراجعات مکرر و گذشت یکسال از پرداخت آخرین قسط آن از تنظیم سند رسمی بنام اینجانب امتناع می ورزد اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مورد استدعاست.

ارجاع رسیدگی   :

بر حسب دستور معاونت محترم قضایی پرونده به منظور رسیدگی به شعبه 2 عمومی ارومیه ارجاع که به کلاسه فوق ثبت و دادرس دادگاه به شرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به خوانده ابلاغ و جهت رسیدگی در وقت مقرر احضار گردد.

جلسه اول دادرسی :

به تاریخ 28/11/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه دوم دادگاه عمومی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و  پرونده کلاسه 1031 ـ 83  تحت نظر است خواهان در جلسه حضور دارد و خوانده با وجود ابلاغ قانونی حضور نیافته است خواهان بیان میدارد خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد تقاضاست دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.

دستور دادگاه :

دفتر اولاً از مخابرات استعلام گردد آیا خط تلفن موصوفی متعلق به خوانده است یا خیر، ثانیاً وقت رسیدگی نزدیک تعیین و به خوانده ابلاغ گردد چنانچه در جلسه مقرر حاضر نگردد رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.

جلسه دوم دادرسی:

به تاریخ 12/3/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی شعبه 2 عمومی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظر است خواهان در جلسه حضور ندارد خوانده حاضر است جواب استعلام مخابرات واصل گردیده و خط تلفن بنام به خوانده می باشد.

دادگاه خطاب به خوانده چنانچه دفاعی در برابر ادعای خواهان دارید بیان کنید، اعلام میدارد خواهان یک دستگاه گوشی همراه از من خریده ولی پول آن را نداده است و چنانچه پول آن را بدهد سند را به نام او خواهد زد.

دادگاه پس از ثبت اظهارات خوانده با بررسی اوراق پرونده ختم جلسه را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رای دادگاه  :                                                                                                                      شماره دادنامه : 1431ـ84

در خصوص دادخواست آقای فرزین ـ ا به طرفیت خوانده دعوی آقای مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه مورد معامله فی ما بین به شماره 09143459351 بنام خود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و استعلام از مخابرات و نظر به اینکه ادعای خوانده مبنی بر مقروض بودن خواهان از بابت گوشی تلفن همراه مستند به سند نبوده و از طرفی ادعای وی ارتباطی به معامله صورت گرفته نداشته و دعوی دیگری است دادگاه خوانده را ملزم به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه به شماره 09143459351 بنام آقای فرزین ـ آ می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است.

 

پرونده بیش از این حکایت ندارد.

  نظرات ()
موضوع پرونده : مطالبه اجاره بها نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

 

                                                                                                                                                            11111111                                                                                                                                                                                                      

                       

شماره پرونده : 657ـ 82

موضوع پرونده : مطالبه اجاره بها

دادگاه رسیدگی کننده :شعبه ششم دادگاه عمومی سلماس 

خواهان :حاج صدیق    

خوانده : قوچعلی

دلایل و منضمات دادخواست :  فتوکپی مصدق اجاره نامه

شرح دادخواست :                                     خواسته دعوی مالی و هزینه آن تودیع شده است

احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب حاج صدیق ا مالک یک باب منزل مسکونی واقع در اسلام آباد می باشم که به موجب اجاره نامه عادی در مورخ 1/7/78 به خوانده دعوی از قرار ماهیانه /000/500/2 ریال به مدت یک سال اجاره داده ام ولی نامبرده بر خلاف مندرجات اجاره نامه تا کنون از پرداخت اجاره بها امتناع ورزیده است. حالیه از محضر عالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت وی به پرداخت اجاره بها مورد استدعاست .

ارجاع پرونده   :

بر حسب دستور ریاست محترم دادگستری موضوع جهت رسیدگی به شعبه ششم عمومی سلماس ارجاع که به کلاسه 657- 82 ثبت و دادرس دادگاه به شرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور می نماید.

 

دستور دادگاه  :

دفتر ضمن تعیین وقت دسیدگی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم خوانده ارسال و طرفین دعوی و برای جلسه رسیدگی دعوت شوند.

جلسه اول دادرسی

به تاریخ 27/11/82 در وقت مقرر پرونده کلاسه 657-82 تحت نظر است. خواهان حضور دارند خوانده در جلسه حضور ندارد و لایحه نیز ارسال ننموده است.

دادگاه خطاب خواهان دعوی خود را مشروحاً بیان کنید. اظهار داشتند اینجانب طبق قولنامه که فتوکپی آن پیوست دادخواست تقدیمی است یک باب منزل مسکونی خود را حدود 34 ماه است که به خوانده دعوی اجاره داده ام ولی مشارالیه تاکنون از پرداخت اجاره بها امتناع ورزیده است که اکنون تقاضای رسیدگی دارم.

دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.

دستور دادگاه   :  

دفتر وقت دسیدگی مجدد تعیین طرفین به جلسه دعوت شوند به خوانده اخطار گردد در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه بدون اخذ توضیحات از وی رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

 

 

 

 

جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 27/2/82 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه ششم عمومی سلماس به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است.

طرفین دعوی حضور دارند. دادگاه خطاب به خواهان : خواسته خود را مشروحاً بیان نمائید. اعلام می نماید خواسته ام به شرح موارد مطروحه در پرونده است.

دادگاه خطاب به خوانده خواسته آقای حاج صدیق به طرفیت شما مبنی بر مطالبه اجاره بهای یک باب منزل مسکونی به مدت 34 ماه است. چه دفاعی دارید؟ اظهار داشتند قبول دارم حدود 20 ماه است که در منزل ایشان ساکن هستم ولی در مورد ادعای ایشان که اجاره را نداده ام باید بگویم دروغ می گوید اجاره را داده ام ولی چون ایشان دامادمان است بدون قرارداد در منزل وی سکونت داشتم و او آن را از رهن کم کرده است.

دادگاه مجدداً خطاب به خوانده مگر شما به ایشان پول رهن داده بودید اظهار داشتند نه خیر ایشان از بابت فرش به من بدهکار بودند و اگر ادعا دارند که 34 ماه است اجاره نداده ام دلیل بیاورند.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین توجهاً به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رای دادگاه :                                                                                                                             شماره دادنامه : 393-83

در خصوص دعوی آقای حاج صدیق ـ ا به طرفیت آقای قوچعلی ـ م دایر به مطالبه /000/500/8 ریل بابت اجاره بهای منزل مسکونی استیجاری به مدت 34 ماه ماهانه به مبلغ /000/250 ریال و هزینه دادرسی دادگاه با توجه به توضیحات خواهان در جلسات دادگاه که بیان می دارد با خوانده نسبت فامیلی دارند از موقعیت سوءاستفاده نموده و با قرارداد عادی منزل وی را اجاره کرده بود غیر از این که اجاره نداده به مدت 2 سال نیز غیرقانونی در منزل وی سکونت داشته است که سرانجام به حکم دادگاه آن را تخلیه نموده است و با توجه به مفاد دادخواست و قبول ضمنی دعوی از ناحیه خوانده که بیان داشته بیش از 20 ماه است در منزل خواهان سکونت داشته و دفاعیات غیر موجه وی که اظهار می دارند قسمتی از اجاره بها را پرداخت کرده است اظهارات ضد و نقیض وی در جلسات دادگاه و سایر قرائن و امارات دیگر دادگاه دعوی خواهان را حمل بر صحت تلقی و این که اصل در عدم پرداخت اجاره بها می باشد و خوانده دلیل محکمه پسندی ارائه نداده است مستنداً به مواد 198 و 519 ق.آ.دا.مدنی به استصحاب بقاء دین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/000/500/8 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ /134000 ریل بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدی نظر کل استان است.

دادنامه به تاریخ 23/1/84 به خوانده ابلاغ گردیده است.

 

در دادگاه تجدید نظر :

با تجدید نظرخواهی خوانده نسبت به دادنامه شماره 393-83  دادگاه بدوی به دستور دادرسی دادگاه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر کل استان ارسال که به دستور ریاست محترم دادگستری ارومیه پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر ارجاع که به کلاسه 1162-84 ثبت و برای مورخ 23/5/84 وقت رسیدگی تعیین می گردد.

جلسه دادرسی

به تاریخ 23/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه 11 تجدید نظر استان به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 1162-84 تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و بدون حضور طرفین به موضوع رسیدگی و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

رای دادگاه :                                                                                                                        شماره دادنامه : 889-84

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای قوچعلی م نسبت به دادنامه شماره 393-83  صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی سلماس در پرونده کلاسه 657/6/ع- 84 که متضمن محکومیت تجدی نظرخواه به پرداخت مبلغ /000/500/8 ریال از بابت اجاره بها 34 ماه می باشد نظر به این که در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مدللی از سوی تجدید نظرخواه به عمل نیامده و با توجه به صحت مبانی استدلال و مراعات قواعد دادرسی موجبی برای نقض دادنامه بدوی وجود ندارد مستنداً به ماده 358 ق.دا.م اعتراض مردود و دادنامه عیناً تأیید می گردد.

  نظرات ()
موضوع پرونده : قرار تامین دلیل نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                                                                                                                                                                                   

                       

شماره پرونده : 589 ـ 83

موضوع پرونده : قرار تامین دلیل   

دادگاه رسیدگی کننده :  10 حقوقی ارومیه

خواهان : تاج الدین ـ م   

خوانده : رضا ـ م  

دلایل و منضمات دادخواست :  فتوکپی مصدق قرار داد بیع

شرح دادخواست :                                     خواسته دعوی غیر مالی است

احتراماً اینجانب تاج الدین ـ م طبق مدارک قدیمی در مورخ 9/3/83 شش دانگ یک دستگاه پاترول وانت به شماره شهربانی 718 ب 75 را از خوانده دعوی آقای رضا ـ م خریداری ولی بعداً برای تعویض و اثر کارتل که از آن نشت روغن داشت به تعمیرگاه مجاز بردم معلوم گردید پوسته و سرسیلندر موتور ترکیدگی داشته و همچنین موتور دارای روغن توری است حالیه نظر به این که قصد تعمیر خودرو را دارم به منظور حفظ دلیل جهت اقامه دعوی مطالبه خسارت در آینده تقاضای رسیدگی و صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس دادگستری را دارم.

 

ارجاع پرونده :

با دستور معاونت محترم قضایی موضوع جهت رسیدگی به شعبه 10 حقوقی ارومیه ارجاع که پس از ثبت به کلاسه فوق دادرس دادگاه به شرح ظهر دادخواست مبادرت به صدور دستور تعیین وقت می نماید.

جلسه اول دادرسی :

 به تاریخ 15/3/83 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 10 دادگاه حقوقی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است دادگاه بر حسب دادخواست خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‌نماید.

در خصوص درخواست خواهان دعوی آقای تاج الدین ـ م مبنی بر تأمین با جلب نظر کارشناسی به منظور تعیین میزان خسارت وارده به اتومبیل مورد نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار مستنداً به ماده 149 ق.آ.را.مدنی قرار تأمین دلیل صادر و اعلام می‌گردد تا عضو مجری قرار به محل پارک اتومبیل عزیمت و مشاهدات فنی صورت جلسه گردد.

اقدام دفتر :

جناب آقای امیر سقراط نظمی کارشناس محترم دادگستری

با سلام،جنابعالی در پرونده کلاسه 589-83 تأمین دلیل با واریز مبلغ یکصد هزار ریال از سوی متقاضی به عنوان کارشناس اتخاب شده‌اید لازم است ظرف یک هفته نسبت به اعلام نظر خود اقدام فرمائید.

 

 

 

 

 

نظریه کارشناس :  

با ابلاغ مدیر دفتر دادگاه کارشناس منتخبی به محل پارکینگ خودرو مزبور عزیمت پس از رویت و بررسی  موتور خودرو از ایرادات مطروحه صورت برداری و میزان هزینه تعویض و تعمیر مجدد موتور را جمعاً به مبلغ /000/25000 ریال برآورد نموده و پس از تکمیل نظریه آن را ظرف موعد مقرر به دادگاه تسلیم می‌نماید

  نظرات ()
موضوع پرونده : تعلیف غیر مجاز نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                                       

                       

شماره پرونده : 397 ـ 82

موضوع پرونده : تعلیف غیر مجاز

دادگاه رسیدگی کننده :  1 دادگاه عمومی تکاب

خواهان : اداره منابع طبیعی تکاب

خوانده : بهرام ـ ق

دلایل و منضمات دادخواست : صورتجلسه کنترل احشام، شناسنامه مراتع ـ سایر مدارک

شرح دادخواست :                                       خواسته دعوی ، مالی و هزینه دادرسی تودیع شده است

با سلام احتراماً برابر مدارک فوق الا شعار پیوستی خوانده دعوی دامدار مراتع ممیزی شده با وارد کردن مقدار 75 واحد دام مازاد بر پروانه اقدام به تعلیف مراتع ممیزی روستای مذکور را نموده که نامبرده  مطابق ماده 690 ق. م .ا و تبصره 2 ماده 47 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بخشنامه شماره 2764/ت 40828 ـ 23/1/82 هیات محترم وزیران جرم محسوب و از طرفی با توجه به تعداد دام  مازاد بر پروانه و مدت چرا و مقدار علوفه مصرفی هر واحد دامی و قیمت علوفه مصرفی هر واحد دامی مبلغ 000/964/2 ریال خسارت به اموال عمومی وارد ساخته که از محضر عالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده و وصول هزینه دادرسی مورد استدعاست .

ارجاع پرونده :

بر حسب دستور ریاست محترم دادگستری میاندوآب پرونده به منظور رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی تکاب ارجاع که به کلاسه 397 ـ 82 فوق ثبت و دادرسی دادگاه به شرح ظهـر دادخواست مبادرت به صدور دستـور ذیل مینماید .

دفتر دادگاه مقرر است وقت رسیدگی تعییین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ و طرفین به جلسه رسیدگی دعوت گردند .

دستور دادگاه :

دفتر دادگاه مقرر است وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ و طرفین به جلسه رسیدگی دعوت گردند .

جلسه اول دادرسی :

     به تاریخ 24/10/83 در وقت مقرر جلسه اول دادگاه عمومی تکاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 397 ـ82 تحت نظر است . نماینده حقوق ادره منابع طبیعی طی معرفی نامه سماره 7188/1 ـ 24/10/82 ثبت دفتر دادگاه خطاب به نماینده حقوقی اداره شاکی خواسته خود را مشروحاً بیان نمایید اظهار داشت احتراماً برابر لیت سیاهه ممیزی و صورت جلسه کنترل و سرشماری احشام توسط مامورین حفاظتی این اداره خوانده دعوی با وارد نمودن 57 واحد دامی مازاد بر پروانه اقدام به تعلیف و تخریب مراتع مذکور نموده است که عمل نامبرده طبق ماده 69 ق. م.ا و تبصره 2 ماده 47 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و معروف آن در مورد معین جرم و مستلزم پیگیری است لازم به ذکر است نامبرده از حیث همین تعلیف مبلغ 000/964/2 ریال خسارت به اموال عمومی وارد ساخته است که از محضر عالی تقاضای رسیدگی دارم.

دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی ختم جلسه را اعلام  و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید .

تصمیم دادگاه :

دفتر با توجه به این که نتجه عدم حضور در اخطاریه خوانده قید نگردیده مقرر است وقت احتیاطی تعیین و خوانده ظرف یک هفته پس از رویت با قید نتیجه عدم حضور جلب خواهد شد به دادگاه احضار گردد .

جلسه دوم دادرسی :

جلسه دوم دادرسی به تاریخ 10/6/78 در جلسه شعبه اول دادگاه عمومی تکاب به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده امر تحت نظر است نماینده اداره منابع طبیعی حاضر است و خوانده علیرغم ابلاغ احضایه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال ننموده است . دادگاه خطاب به نماینده چنانچه در خصوص خواسته و شکایت خود مطالب دارید بیان کنید اظهار داشت شکایت و خواسته ام به شرح مندرج در پرونده است و تقاضای رسیدگی دارم.

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم جلسه را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای دادگاه :                                                                                                                             شماره دادنامه : 1170 ـ 84

در خصوص شکایت و دادخواست اداره منابع طبیعی تکاب علیه آقای بهرام ق دایر بر تعلیف مازاد پروانه به همراه 57 واحد دامی از تاریخ 2/2/84 لغلیت 25/4/84 و مطالبه 000/964/2 ریال به عنوان خسارت وارد به مراتع ممیز شده روستای جداقیه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش مرجع انتظامی که به تایید اهالی روستای مذبور نیز رسیده  متهم و خوانده پرونده فوت نموده است با استناد به بند اول ماده 6 ق . آ .دا .ک  در خصوص جنبه کیفری موضوع قرار موقوفی تعقیب دادرسی صادر و اعلام می گردد و در صورت معرفی قائم مقام قانونی خوانده نسبت به جنبه حقوقی قضیه متعاقباً تعقیب خواهد شد  رای صادره حضوری و ظرف بسیت روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکم تجدید نظر کل استان است

  نظرات ()
موضوع پرونده : مطالبه وجه 4 فقره سفته نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                       

شماره پرونده : 126 ـ 83

موضوع پرونده : مطالبه  وجه 4 فقره سفته     

دادگاه رسیدگی کننده : شعبه 21 شورای حل اختلاف

خواهان : طالب

خوانده : نقی   

دلایل و منضمات دادخواست :  فتوکپی 4 فقره سفته  فتوکپی گواهی عدم تأدیه

 

شرح دادخواست :                                      خواسته دعوی مالی است و هزینه آن تودیع شده است

احتراماً به استحضار می رساند آقای طالب-ع از بابت خرید تعدادی گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آنها به مبلغ /000/4000 ریال به اینجانب نقی- ح بدهکار بودند که از بابت آن 4 فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 515202 ـ 515203 ـ 515204 و 077133 به اینجانب دادند و مقرر گردید در سررسید آنها که مورخ 5/10/83 می باشد وجه آنها را بپردازد ولی متأسفانه در موعد مقرر نامبرده از تأدیه وجه آنها امتناع ورزیدند که بنده نیز ناچاراً پس از دریافت گواهی عدم تأدیه در صدد وصول وجه آنها برآمده ام.اکنون تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.

ارجاع رسیدگی :

با تسلیم دادخواست به رئیس ارجاع شورای حل اختلاف مافی ارومیه پرونده جهت رسیدگی به شعبه 21 شورا ارجاع که به کلاسه فوق ثبت و برای مورخ 23/12/83 تعیین وقت گردیده و دادخواست و ضمائم آن به خوانده ارسال می گردد.

به تاریخ 23/12/83 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه 21 حل اختلاف مافی ارومیه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده تحت نظرات خواهان در جلسه حاضرند خوانده حضور ندارند. با بررسی اوراق روشن گردید خوانده در آدرس اعلامی شناسایی نگردیده است به خواهان حضوراً اخطار می گردد آدرس دقیق خوانده را اعلام نماید.

خواهان اظهار می دارد آدرس همان است اگر شورای محترم اجازه دهند درمعیت مأمور ابلاغ اخطاریه و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید پس شورا خطاب به خواهان خواسته خود را مشروحاً بیان نماید اعلام می دارد خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و نامبرده از بابت بدهی خود که به من داشتند مبادرت به صدور 4 فقره سفته به شرح دادخواست نموده است که به علت عدم تأدیه در موعد مقرر در صدد مطالبه وجه آنها برآمده ام و تقاضای رسیدگی دارم. شوراء پس از استماع خواسته خواهان ختم جلسه را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.

تصمیم شورا :

دفتر وقت رسیدگی تعیین اوراق به خواهان تحویل تا در معیت مأمور ابلاغ مربوطه به خوانده ابلاغ گردد.

در تاریخ 7/2/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه 21 شورای حل اختلاف مافی ارومیه تشکیل است.خواهان در جلسه حضور دارند خوانده با وجود ابلاغ واقعی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال ننموده لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رای شورا  :

در خصوص دادخواست آقای نقی ح به طرفیت آقای طالب ع مبنی بر مطالبه وجه 4 فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 515202 515203 515204 و 077133 هر کدام به مبلغ 000/1000 ریال جمعاً به مبلغ /000/4000 ریال شوراء با عنایت به دادخواست خواهان گواهی عدم تأدیه سفته ها از سوی خوانده و عدم حضور وی در جلسات دادرسی و سایر قرائن و شواهد موجود خوانده را به پرداخت مبلغ /000/4000 ریال از بابت 4 فقره سفته فوق الذکر محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر در محاکمه دادگاه عمومی است.

اجرای احکام  :  

به علت عدم واخواهی خوانده از دادنامه اصداری شورا پس از تأئیدرای اصداری  از سوی رئیس شوراء و قطعیت آن اجرائیه صادر و پس از ابلاغ به علت عدم اجرای مفاد اجرائیه از سوی خوانده پرونده جهت اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دایره اجرای احکام ارسال که پس ار احضار خوانده نامبرده حاضر به تأدیه محکوم به گردیده و نتیجتاً پرونده مختوم می گردد

  نظرات ()
ژرونده آدم ربایی نویسنده: طاهر اکبرزاده - ۱۳٩٠/۳/۱۳

                                                         

                       

                  شماره پرونده : 1676 ـ 83

                 موضوع پرونده : آدم ربائی

                دادگاه رسیدگی کننده :  105 جزائی ارومیه 

               شاکی : ناجی ـ ا

             متهم : منصور

 

   خلاصه شکایت :

با سلام  احتراماً بهد استحضار عالی می‌رساند اینجانب ناجی ا شکایتم از راننده یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ بدون صندوق به هویت نامعلوم می‌باشد که رأس ساعت 30/13 مورخ 13/2/81 در حین مراجعت پسر 12 ساله‌ام به نام پرویز از مدرسه در جلو منزلم او را سوار کرده و جای نامعلومی برده‌اند و بعد از نیم ساعت با تلفن همراه من تماس گرفته و تقاضای 20 میلیون تومان در قبال آزادی وی نموده‌اند لذا از محضر عالی تقاضای رسیدگی دارم.

  ارجاع رسیدگی :

با سلام  احتراماً بهد استحضار عالی می‌رساند اینجانب ناجی ا شکایتم از راننده یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ بدون صندوق به هویت نامعلوم می‌باشد که رأس ساعت 30/13 مورخ 13/2/81 در حین مراجعت پسر 12 ساله‌ام به نام پرویز از مدرسه در جلو منزلم او را سوار کرده و جای نامعلومی برده‌اند و بعد از نیم ساعت با تلفن همراه من تماس گرفته و تقاضای 20 میلیون تومان در قبال آزادی وی نموده‌اند لذا از محضر عالی تقاضای رسیدگی دارم.

   تحقیقات مقدماتی :

در کلانتری 118 ارومیه پس از تسلیم شکوائیه از سوی شاکی از وی تحقیق به عمل آمد اظهار می‌دارد شکایتم به شرح شکوائیه تسلیمی است در ادامه لازم به ذکر است یکی از همسایه هایم شماره پلاک یک دستگاه تاکسی را نوشته که یک روز قبل از حادثه با سه نفر سرنشین به دنبال خانه من می‌گشته‌اند. در ادامه موضوع جهت رسیدگی فنی و تحقیقات جامع به دایره آگاهی ارسال که در این ارتباط با کنترل تلفن همراه شاکی ربایندگان چندین مرتبه با تلفن وی تماس می‌گیرند که در نهایت در ساعت 13 مورخ 13/2/81 اکیپ تجسس این یگان دو نفر از تماس گیرندگان به نامهای رضا و بابک را دستگیر و پس از تحقیق اظهار می‌دارند بچه در منزل فردی به نام منصور در خیابان رودکی نگه داری می‌شود که پس از ورود به منزل متهم و خانم دیگری دستگیر و کودک پیدا می‌شود در ادامه تحقیق از متهم ها همگی اظهار می‌دارند طراح و رباینده اصلی منصور است و ایشان اعلام می‌دارند از بی پولی مبادرت به چنین کاری کرده‌اند. پس از ختم تحقیقات پرونده در معیت طرفین بنظر دادگاه میرسد.

   جلسه اول دادرسی :

در تاریخ 15/2/81 در وقت فوق العاده شعبه 21 دادگاه عمومی ارومیه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده هم تحت نظرات متهمان تحت الحفظ در دادگاه حضور دارند.

دادگاه ضمن تفهیم تبصره و مفاد ماده 129 داد.ک به متهمان اتهام شما دایر بر شرکت در آدم ربایی می‌باشد از خود دفاع نمائید.

متهم اصلی آقای منصور اظهار می‌دارند تمام اتهام وارده را قبول دارم به علت بی پولی است به این کار دست زدم و از کرده خود پشیمانم.

دادگاه خطاب به متهم دیگر پرونده خانم لیلا ـ د اتهام شما دایر بر معاونت در آدم ربائی است از خود دفاع نمائید اظهار می‌دارند من در شهر سلماس بودم و از جریان ربودن کودک بی اطلاع بودم وقتی موضوع را شنیدم که بچه را در جای دیگری نگه داشته‌اند با اصرار خواستم طفل را به منزل بیاورند.

دادگاه خطاب به متهمان دیگر پرونده جنابان رضا ـ ح . ناصر ـ ح  بابک ـ د اتهام شما دایر بر شرکت در ربودن کودک 12 ساله و اخاذی است از خود دفاع کنید.

همگی اظهار داشتند اتهام وارده را قبول داریم و ما در اثر تحریکات آقای منصور دست به این کار زدیم و حال از کرده خود پشیمانیم.

  قرار دادگاه :

قرار بازداشت موقت متهمان 1.منصور ـ ا  2.رضا ـ ح 3.ناصر ـ ح به منظور شرکت در آدم ربایی به منظور اخاذی مستنداً ماده 35 ف.دا.ک از حال تا ختم رسیدگی و صدور حکم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حین الصدور به متهمان تفهیم شده اظهار داشتند فهمیدیم از قرار صادره رونوشت نمی‌خواهیم.

  قرار آزادی :

قرار آزادی خانم لیلا ـ د به اتهام معاونت در ربودن به قید معرف کفیل به میزان پنجاه میلیون ریال تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم صادر و اعلام می‌گردد که آقای قاسم ـ د با ارائه پروانه کسب از وی ضمانت و کفالت می‌نماید.

  جلسه دادرسی :

به ناریخ 12/5/81  در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده تحت نظرات شاکی و متهمین همگی در جلسه حضور دارند دادگاه با بررسی محتویات پرونده و سایر دلایل و مدارک موجود ختم رسیدگی را اعلام می‌دارد و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

   رای دادگاه :                                                                                                          شماره دادنامه : 1428 ـ 83

در خصوص اتهام آقایان 1 منصور ا مبنی بر شرکت در آدم ربایی و اخاذی 2 رضا ح به اتهام شرکت در آدم ربایی و اخاذی 3 ناصر ح به اتهام شرکت در آدم ربایی 4 بابک ا به اتهام معاونت در آدم ربایی 5 خانم لیلا د به اتهام معاونت در آدم ربایی . نظر به محتویات پرونده و اظهارات متهمین و سایر قرائن و امارات و موجود در پرونده اولاً در خصوص اتهام آقای منصور بزهکاری نامبرده مینی بر شرکت در آدم ربایی به قصد اخاذی به نظر دادگاه محرز است دادگاه مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون نامبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

2 رضا ح در خصوص اتهام وی مبنی بر شرکت در آدم ربایی به قصد اخاذی نظر به اقرار صریح نامبرده محرز و ثابت است و دادگاه مستنداً به ماده 621 و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ جوانی متهم و گذشت شاکی نامبرده را به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

3 ناصر ح در خصوص اتهام وی مبنی بر شرکت در آدم ربایی به قصد اخاذی نظر به مندرجات پرونده و متواری بودن وی مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

4 آقای بابک ا به اتهام معاونت در آدم ربایی به لحاظ عدم کفایت دلیل برائت وی به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر و اعلام می‌گردد.

و در خصوص اتهام خانم لیلا د مبنی بر معاونت در آدم ربایی نظر به محویات پرونده و دفاعیات ناموثر نامبرده بزهکاری ایشان به نظر دادگاه محرز است و دادگاه مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون و نظر به گذشت شاکی نامبرده را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

رأی صادره در خصوص آقایان 1. منصور ـ ا   2. رضا ـ ح  3. بابک ـ ا  4. خانم لیلا ـ د حضوری و قابل تجدید نظر و در خصوص آقای ناصر ـ ح غیابی قابل واخواهی از این دادگاه می‌باشد.

 در محاکم تجدید نظر

با تجدید نظر خواهی آقای منصور ـ آ و خانم لیلا ـ د نسبت به دادنامه 428 پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و به شعبه 7 این دادگاه ارجاع و شعبه اخیر الذکر به معیت دادنامه 2833ـ28/11/81 خود با توجه به میزان مجازات بزه عنوان شده رسیدگی را در صلاحیت دیوان داشته لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان پرونده را به دیوان ارسال که به شعبه 19 ارجاع و پس از رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 رای دیوان :                                                                                                                 شماره دادنامه : 131/19 ـ 82

در خصوص اعتراض آقای منصور ـ ا ایراد و اعتراض موثری که نقص دادگاه را ایجاب نماید نشده است و از نظر استنباط قانون و تشریفات دادرسی با توجه به اقاریر متهم و اظهارات مجنی علیه وسایر محتویات پرونده ایراد و اشکالی نیست و رأی تجدید نظر خواسته نسبت به وی تأیید می‌شود.

لکن اعتراض لیلا ـ د بر رأی دادگاه از این جهت وارد است که به موجب ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاوت در جرم مربوط به اقداماتی است که قبل از وقوع انجام شود و آن را سهیل و مرتکب را تحریک و تحریض نموده و یا وسایل ارتکاب را فراهم می‌نماید.

در پرونده دلیلی که نشان دهد تحریک قبل از وقوع جرم شده و یا وسایل تسهیل شده باشد از ناحیه وی موجود نیست  و مجنی علیه نیز در تحقیقاتی که از وی انجام شده مطلبی را که موید معاونت در بزه باشد عنوان ننموده است لذا رأی دادگاه در این خصوص نقض و برای رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌گردد.

  رای دادگاه مرجوع علیه                                                                                     شماره دادنامه : 195 ـ 84

در خصوص اتهام لیلا د دایر بر معانت در آدم ربایی با عنایت به انکار متهم و اینکه شاکی ادله کافی و اثباتی در مورد شکایت خود تقدیم دادگاه نکرده و با تبعیت از رأی دیوان محترم عالی کشور وی به لحاظ حاکمیت اصل برائت حکم برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد.

 

 

 

 

 

   در اجرای احکام :

بعد از قطعی شدن حکم به دستور دادرس شعبه 105 جزایی پرونده جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام ارسال می‌گردد.

 

پرونده بیش از این حکایت ندارد.

  نظریه کارآموز

به نظر اینجانب پرونده صحیحاً جریان یافته و ایرادی برآن متصور نمی باشد.

 

 


                                                                                                                                                            11

 

111111                                                                                                                                                                                                           

                       

            شماره پرونده : 1742 ـ 66

           موضوع پرونده : قتل عمد

         دادگاه رسیدگی کننده :  8 کیفری ارومیه 

          شاکی : (گزارش)

           متهم : فرهاد ـ ه

 

  خلاصه شکایت :

ریاست محترم دادسرای ارومیه احتراماً به استحضار می رساند در ساعت 8 صبح مورخه 8/1/66 شخصی موسوم به مدنی ه ساکن روستای مستگان با مراجعه به این پاسگاه اعلام داشتند حدود 4-5/3 صبح شب گذشته اشخاص ناشناسی با شلیک گلوله از پنجره اتاق فرزندش به نام فرهاد نوه و عروسش را کشته اند که با مراجعه به محل حادثه مشخص گردید دو نفر دیگر به نام جهانگیر - ﻫ کشته و زنی نیز مجروح گردیده که قبل از رسیدن به بیمارستان درگذشته است. حالیه موضوع جهت هرگونه اقدام قانونی به استحضار می رسد.

  ارجاع شکوائیه :

           با دستور معاونت محترم دادستانی موضوع جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع که پس از ثبت به کلاسه 854 ـ 8/1/66 بازپرسی محترم به شرح ذیل مبادر به صدور دستور می نماید.

به پاسگاه انتظامی سرو نمایندگی داده می شود در معیت پزشکی قانونی از اجساد و مجروحین معاینه و علت فوت مشخص سپس از اولیاء محترم دم مقتولین به عنوان شاکی تحقیق و از مطلعین نیز به عنوان گواه با اتیان سوگند تحقیق و قاتل یا قاتلین شناسایی و انگیزه قتل روشن و پروند تکصیلات همراه طرفین به نظر برسد.

   تحقیقات مقدماتی :

بر حسب دستور بازپرس محترم شعبه اول استوار یکم پورجعفر با عده کافی به محل حادثه عزیمت با تحقیق از اهالی معلوم گردید یکی از اجساد متعلق به جهانگیر - ﻫ است که حدوداً 500 متر دورتر از خانه اش در توی بیشه زار با شلیک گلوله کشته شده است. جسد دیگر مربوط به خانمی به ام شریفه عیال جهانگیر است که در خانه اش به قتل رسیده جسد سوم مربوط به یک بچه یک ساله به نام فرشاد - ﻫ که در میان دخخواب پدر و مادرش با اصابت گلوله کشه شده است. و جسد چهارم معلق به بانو الماس مادر بچه می باشد که در داخل رختخواب پهلوی فرزندش با اصابت گلول از پای درآمده است. از اولیاء دم مقتولین تحقیق به عمل آمد همگی اعلام داشتند به فرد یا افرادی مضنون نیستند ولی اگر قاتل یا قاتلین پیدا شوند شکایت خواهند کرد.

در ادامه تحقیقات برادر مقتول (جهانگیر) با مراجعه به پاسگاه اعلام داشت من به پسر عمویم فرهاد - ﻫ مضنون و از وی شاکی هستم زیرا کیفیت قتل ها به گونه ای است که کار افراد بیگانه می تواند باشد و فرد قاتل از آشنایان است زیرا در شب حادثه سگها هیچکدام در موقع ورود قاتل پارس و یا عکس العمل یز نشان نداده اند و از طرفی نیز به هنگام ورود به هر دو خانه نه کلید و نه شیشه ای شکسته است قاتل به همه جا آشنا بوده و با کلید وارد شده است.

با توجه به اظهارات برادر مقتول آقای فرهاد به طور غیر محسوس تحت نظر مأمورین مربوطه قرار می گیرد که در نهایت نظر به بعضی اقدامات مشکوک آمیز از طرف وی منزل ایشان مورد بازرسی قرار می گیرد و یک قبضه اسلحه کلت کمری از بالای کمد خانه وی به همراه دو عدد خشاب پیدا می شوند که در این رابطه از وی تحقیق به عمل می آید که در حضور حاضرین اقرار می نماید که به علت یک مسأله ناموسی و خانوادگی آنها را به قتل رسانده است.

پاسگاه پس از ختم تحقیقات صورت گرفته پرونده را ب همراه متهم تحت الحفظ به دادسرا دلالت می نماید.

 نظریه پزشکی قانونی :

برابر دستور بازپرس محترم از اجساد و مقتولین معاینه به عمل آمد که نتیجه به قرار زیر است:

1 ـ فرشاد هفت ماهه بر اثر اصابت گلوله به سینه که از ناحیه پشت خارج گردیده فوت نموده است

2 ـ جهانگیر 26 ساله 2 گلوله یکی به ناحیه پشت سر اصابت که در ولنج مغز باقی مانده و گلوله دومی به ناحیه کمر اصابت که محل خروج ندارد.

3 ـ بانو شریفه ـ گلوله از ناحیه گیجگاه چپ اصابت و باقی مانده و محل خروج ندارد.

4 ـ بانو آلماس ـ 1 گلوله از ناحیه راست پشت گردن اصابت گردیده و خارج نشده است و گلوله دیگر در پشت سر مقتول اصابت کرده در داخل جمجمه متوقف گردیده است.

  جلسه اول دادرسی :

به تاریخ 15/1/68 فوق العاده جلسه رسیدگی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی ارومیه تشکیل و پرونده هم تحت نظر است.

اولیاء دم مقتولین و متهم در جلسه حضور دارند. دادگاه خطاب به اولیاء دم مقتول : شکایت خود را مشروحاً بیان نمائید همگی اظهار داشتند از متهم شاکی و تقاضای رسیدگی و قصاص نامبرده را داریم.

دادگاه خطاب به متهم اتهام شما دایر بر خرید و نگهداری اسلحه غیر مجاز با فشنگهای مربوطه و قتل عمدی آقایان جهانگیر و فرشاد و بانوان آلماس و شریفه می باشد از خود دفاع کنید.

اظهار می دارند همه اتهامات وارده را قبول دارم اسلحه را یک ماه پیش از شخص ناشناسی خریده بودم و در حیاط منزل مخفی کردم تا اینکه آن شب آنها را به قتل رساندم.

دادگاه خطاب به متهم : انگیزه شما از قتلها چه بوده است؟ اظهار داشتند مسأله ناموسی بود چون دوماه پیش وقتی به طور اگهانی به خانه آمدم دیدم خانمم با پسرعمویم صحبت می کنند در گوشه ای پنهان شده و به حرفهای آنها گوش دادم بعد متوجه شدم آنها باهم رابطه دارند و پسرعمویم قصد کشتن من را دارد به همین منظور این اسلحه را تهیه و آنها را به قتل رساندم.

   قرار دادگاه :

قرار بازداشت موقت آقای فرهاد - ﻫ متهم به خرید و نگهداری اسلحه کمری و قتل عمدی 4 نفر تا ختم رسیدگی و صدور دادنامه و اجرای آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظزف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگه کیفری می باشد قرار صادره به متهم ابلاغ گردید و اظهار داشتند اعتراض ندارم.

  ارجاع پرونده به دادگاه بدوی :

بازپرس شعبه اول پس از ختم تحقیقات نظر به اقرار متهم در پاسگاه سرو صورت جلسات تنظیمی در بازپرسی و سایر قرائن و مشاهدات موجود مجرمیت متهم را ثابت و محرز دانسته مبادرت به صدور کیفر خواست می نماید که پس از تأیید دادستان به منظور رسیدگی به نظر معاونت قضایی می‌رسد که در این رابطه پرونده به شعبه 8 دادگاه کیفری ارومیه ارجاع که به کلاسه 1742 ـ 66 ثبت و دادرس به شرح ذیل مبادرت به صدور دستور می نماید.

دفتر وقت رسیدگی تعیین و طی اخطاریه به اولیاء دم مقتولین و متهم ابلاغ گردد.

  جلسه اول دادرسی :

به تاریخ 4/5/67 در وقت مقرر جلسه دادگاه شعبه 8 کیفری ارومیه به تصدی امضاء کنده ذیل تشکیل و پرونده وی تحت نظرات اولیاء دم مقتولین در جلسه حضور دارند و متهم تحت الحفظ از زندان به دادگاه منتقل گردیده است

در این پرونده در خصوص اتهام آقای فرهاد فرزند مدنی مبنی بر خرید و نگهداری اسلحه کمری غیر مجاز با فشنگهای مربوطه قتل عمدی مقتولین 1 جهانگیر  2 فرشاد  3 آلماس  4 شریفه  با توجه به شکایت جمیع اولیاء دم مقتولین و گزارش پاسگاه ژاندارمری سرو نظریه پزشک قانونی و اقرار و اعترافات صریح متهم که با دست خط خویش به شرح مضبوط در پرونده و همچنین در بازپرسی و سایر محتویات پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی ذیلاً مبادرت به صدور نظر می نماید.

  نظر دادگاه :

با توجه به خواسته اولیاء دم مقتولین اصالتاً و ولایتاً و استناداً به موار 1 و 2 و 5 و 6 و 15 و 22 و بند 1 ماده 27 و ماده 51،50،44،28 و 52 قانون حدود و قصاص عقیده بر قصاص نفس متهم در قبال قتل مقتولین جهانگیر فرشاد آلماس و شریفه پس از پرداخت نصف دیه یک مرد مسلمان توسط هر یک از اولیاء دم مقتولان شریفه و آلماس قبل از اجرای قصاص در حق متهم و پرداخت سهم الارث صغار جهانگیر و شریفه در صندوق دادگستری تا حین بلوغ صغار سپس به قصاص نفس متهم دارم اما در مورد قتل فرشاد نظر به اینکه اولیاء دم مقتول آلماس حاضر به قبول مصالحه مورد پیشنهاد دادگاه شدند و دیه نمی خواهند لذا موردی برای اجرای ماده 16 قانون حدود و قصاص و اما در مورد خرید و نگهداری اسلحه غیر مجاز مستنداً به ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قانون اسلحه و مهمات مصوب 1350 متهم را با رعایت جوانب امر محکوم به تحمل 3 سال حبس تعزیزی می نماید رأی صادره در این خصوص قطعی می باشد.

دفتر مقررات پرونده عیناً جهت اجرای حکم تعزیری بدواً به نظر ریاست محترم دادسرا برسد پس در اجرای مادتین 285 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آ.را.کیفری پرونده مطروح به دیوان عالی کشور ارسال و پس از عودت به نظر برسد.

   نظریه دیوان عالی کشور :                                                                                   شماره دادنامه : 1276 ـ 67

با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم در صورن جلسات نظیمی در پاسگاه ژاندارمری سرو -  بازپرسی و جلسات دادگاه بزهکاری وی محرز و مسلم است و نظریه ابرازی شعبه 8 کیفری ارومیه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس حسب درخواست اولیاء دم کبیر مرحوم جهانگیر با اعلام آمادگی تودیع سهم الادیه شده و دختر بچه باقی مانده مقتول به هر مبلغی که قانون مقرر نماید و همچنین درخواست اولیاء دم مرحومان شریفه و آلماس با اعلام آمادگی به پرداخت هر کدام نصف دیه کامل قبل از اجرای حکم قصاص به وی و نیز تودیع سهم الدیه صغار شریفه در صندوق دادگستری تا حین بلوغ آنها صحیح و قابل تنفیذات نهایت الامر نظریه دادگاه تنفیذ و پرونده جهت انشاء حکم و اقدامات بعدی به مرجع مربوطه عودت داده می شود.

  جلسه دادرسی :

در وقت فوق العاده شعبه 8 دادگاه کیفری ارومیه به تصدی دادرس دادرس امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده و پرونده هم تحت نظرات با توجه با اینکه نظریه مورخ 18/6/66 این دادگاه حسب دادنامه شماره  شعبه 27 دیوان عالی کشور تنفیذ گردیده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. شماره دادنامه 11293 11/9/67 در این پرونده فرهاد - ﻫ متهم است به قتل آقایان جهانگیر و فرشاد و بانوان آلماس و شریفه به شرح محتویات پرونده و اقاریر اولیه متهم از پاسگاه انتظامی سرو با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت اولیاء دم مقتولین در مراحل تحقیق  و جلسه دادگاه بر تقاضای قصاص به نفس متهم از طرف اولیاء دم جهانگیر ،شریفه و آلماس که آمادگی خود را برای تضمین پرداخت سهم الدیه طفل صیغرات جهانگیر و شریفه نصف دیه مرد مسلمان در صورت اجرای قصاص اعلام نموده اند فلذا از نظر این دادگاه اتهامات انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده و با توجه به اینکه نظریه ابرازی مورخ 18/9/66 دادگاه حسب دادنامه شماره   در شعبه 27 دیوان تنفیذ گردیده است. فلذا مستنداً به مواد 1 و بند الف ماده 2 و ماده 5 و 6 و 15 و بند 1 ماده 27 و ماده 28 و ماده 44 و مواد 51 و 52 قانون حدود و قصاص و مقررات آن دادگاه حکم به قصاص نفس متهم فرهاد در قبال قتل جهانگیر و فرشاد و بانوان شریفه و آلماس را پس از تضمین پرداخت سهم الدیه طفل صغیر صادر و اعلام می دارد.

  در اجرای احکام :

پس از قطعیت نظریه دادگاه در اجرای احکام در دیوان و صدور دادنامه به دستور دادرس محترم شعبه 8 دادگاه کیفری پرونده جهت اجرای حکم به شعبه 1 اجرای احکام کیفری ارسال و در آنجا پس از اجرای شرایط مندرجه در دادنامه حکم قصاص اجراء و پرونده مختوم می گردد.

 

 .

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر موضوع پرونده : ابطال سند سجلی موضوع پرونده : مطالبه موضوع پرونده : تامین خواسته موضوع پرونده : اثبات مالکیت موضوع پرونده : تصرف عدوانی و تخریب موضوع پرونده : مطالبه موضوع پرونده : اعمال ماده 2 محکومیتهای مالی موضوع پرونده : الزام به تنظیم سند رسمی موضوع پرونده : مطالبه اجاره بها موضوع پرونده : قرار تامین دلیل
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب